فارسی

شرکت حسابداری ردوویسنینگ هم

خدمات ما شامل:

تشکیل شرکت

ثبت شرکت

امور حسابرسی

تنظیم اظهارنامه مالیاتی ماهانه و سالیانه

امور حسابرسی

تماس با ادارات دولتی

برنامه ریزی مالیاتی

Redovisningshem AB 
Wiboms Väg 17 
171 60 Solna

Tele: 08-5333 9222

Info@redovisiningshem.se